vedtægter

gældende vedtæger for østhallen

VEDTÆGTER FOR ØSTHALLEN

Selvejende institution, Skolevænget 5, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.

§1
Institutionens navn er ØSTHALLEN.
Dens hjemsted er Lemvig kommune.

Dens formål er at drive den institutionen tilhørende hal, beliggende på matr. nr. 5 cx, den sydlige del, Nr. Nissum, fortrinsvis med henblik på idrætsudøvelse, og at drive hallen med tilhørende faciliteter, såsom cafeteria, udenomsanlæg o. lign., som efter bestyrelsens skøn til enhver tid er nødvendigt, for at hovedformålet kan ske fyldest.

§2.
Institutionen er selvejende, hvorfor ingen del af dens kapital nogen sinde, uanset hvorledes den er tilvejebragt, kan tilflyde de pågældende bidragydere og/eller indskydere, men skal anvendes til etablering, opretholdelse og drift af institutionens virksomhed og i tilfælde af likvidation fordeles efter de derom i disse vedtægter fastsatte bestemmelser.

Bidragydere erhverver ingen andel i institutionens formue, og indskudte bidrag forrentes ikke og nyder ej heller på anden måde andel i institutionens overskud.

Bidragydere/medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens gældsforpligtelser, men hæfter alene med deres tegnede bidrag, hvad enten dette er indbetalt eller ikke.

§3.
Som personlige medlemmer kan optages enhver, som yder et af generalforsamlingen fastsat årligt bidrag.

Som kollektive medlemmer betegnes de klubber/foreninger, der har fast ugentligt lejemål i hallen. De pågældende klubbers/foreningers medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret ligesom personlige medlemmer, jfr. foran, men kan ikke vælges til bestyrelsen under §6 b, medmindre de tillige er personlige medlemmer.

Medlemsbidrag og eventuelle andre særlige bidrag overføres til en særlig fond, hvis midler primært skal søges anvendt til ombygning og/eller udvidelse af hallen eller dens faciliteter.

§4.
Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt i september måned på det sted i kommunen, som bestyrelsen bestemmer.

Generalforsamlingen indkaldes ved avertering i et eller flere stedlige blade med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

a – Valg af dirigent.
b – Bestyrelsens beretning.
c – Fremlæggelse af årsregnskab og status.
d – Eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
e – Fastsættelse af medlemsbidrag.
f – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
g – Valg af revisor.
h – Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget under pkt. d., skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling vil være at indkalde efter skriftlig begrundet begæring fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/4 af samtlige personlige med­lemmer eller mindst 2 klubber/foreninger med fast ugentlige lejemål i hallen.

Indkaldelse vil være at foretage senest 3 uger efter begæringens modtagelse, og generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

§5.
På generalforsamlingen sker alle afgørelser ved almindelig stemmeflerhed, medmindre der efter disse vedtægter kræves kvalificeret flertal.

Ethvert personligt medlem, der er fyldt 15 år, har een stemme, uanset størrelsen af bidrag.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt.

Vedtægtsændringer kan kun ske, såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringsforslaget.

§6.
Den daglige ledelse af institutionen forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges således:

  1. 3 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt personer, der har tilknytning til en af de klubber/foreninger/institutioner, der har fast ugentlig lejemål i hallen – efter skriftlig indstilling fra de pågældende klubber/foreninger/institutioner. (Indstillingen skal være formanden i hænde inden generalforsamlingen).
  2. 2 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt de personlige medlemmer, jfr. §3, stk. 1.

For at være valgbar som bestyrelsesmedlem kræves, at den pågældende er fyldt 18 år.

Ethvert valgt bestyrelsesmedlem er valgt for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer af de under a. valgte, første gang efter lodtræk­ning. Af de under b. valgte afgår i lige år 1 bestyrelsesmedlem, i ulige år 2 bestyrelses­med­lemmer, første gang efter lodtrækning.

Generalforsamlingen vælger hvert år under såvel a. som b. to suppleanter.

§7
Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder og/eller regnskabsfører til på bestyrelsens ansvar at forestå de daglige forretninger.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage fornødne anlægs- og driftslån og til at meddele sikkerhed i institutionens aktiver.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at optage lån mod kommunegaranti eller anden offentlig garanti, og i så tilfælde endvidere bemyndiget til at ændre nærværende vedtægter, således at de derved kommer i overensstemmelse med den garantigivende myndigheds eventuelle krav.

Bestyrelsen fører mødeprotokol, hvori optages et kort referat af alle generalforsam­linger, bestyrelsesmøder og udvalgsmøder. Protokoltilførslerne skal til enhver tid være tilgængelige for alle bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§8
Institutionen tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen. Ved pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån, dog den samlede bestyrelse.

Søren Pedersen den 30. september 1998

§9
Institutionens regnskabsår går fra 01.07 – 30.06.

Institutionens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret.

Det reviderede årsregnskab skal senest 8 dage før hver ordinær generalforsamling være fremlagt til eftersyn hos hallens regnskabsfører.

§10
Institutionen vil være at ophæve, når det efter forslag fra bestyrelsen vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum med det for vedtægtsændringer foreskrevne flertal.

Den nettoformue, som måtte fremkomme efter institutionens ophævelse, skal anvendes til fordel for ungdomsarbejder, fortrinsvis indenfor idræt i Lemvig kommunes østlige del efter generalforsamlingens bestemmelse.

Likvidationen forestås af en af generalforsamlingen valgt likvidator under medvirken af skifteretten.

Regnskabet over ophævelsen samt forslag til anvendelse af eventuelt nettoprovenu, vil være at fremlægge offentligt i 14 dage inden udlodning finder sted.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på ØSTHALLENS ordinære generalforsamling den 18. sept. 1985 og revideret på ordinær generalforsamling den 26. sept. 1989. På ordinær generalforsamling 30. sept. 1998 blev §6 stk. 1 a revideret. [1]. På generalforsamling den 26. oktober 2010 blev §6 stk.1 ændret fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer samt institutioner blev medtaget.

Søren Pedersen den 30. september 1998

[1] Udgangspunktet for ovenstående vedtægter er fårevist ved tinglysning i Lemvig retskreds den 8/4 1976, 2/2 1977 samt 2/5 1977.