Vision

gældende vision for østhallen

Værdier:

Vores værdigrundlag er baseret på skabelse af attraktive rammer for sports-, idræts- og motionsudøvere, for frivillige ledere og for gæster i centret som forældre, tilskuere, kursusdeltagere og deltagere ved arrangementer. Dette gøres med rod i vores værdigrundlag:

Centret giver rummelighed for alle uanset talent, alder, køn og etnisk baggrund

Centret er indbydende for alle også ikke-fysisk udfoldende såsom tilskuere, forældre samt for socialt og kulturelt samvær

Centret danner rammen for udfoldelse af konkurrence, men indenfor et fair grundlag som defineret i fairplay

Indenfor rammerne af centret tilvejebringes aktiviteter og arrangementer, der går på tværs af foreningsliv, sport og motion og åbner op for brugergrupper, der ikke normalt vil betegnes som brugere af centret

Østhallens er en forretning med et personale, der servicerer alle sine brugere ens og professionelt indenfor de rammer økonomien og praktiske muligheder definerer.

Vision

Østhallens vision er både nu og i fremtiden at kunne tilvejebringe de sports-, idræts- og motionsfaciliteter samt kulturarrangementer, en by som Nørre Nissum med de indbyggere, der bor i Nørre Nissum og omegn efterspørger. Det er således Østhallens vision til stadighed at udvikle og modificere sig i forhold til de udfordringer og de udvidelser og ændringer, Nørre Nissum som by møder og gennemgår.

Målsætning:

Det er Østhallens målsætning at der/det kan:

– tilbydes tilstrækkeligt trænings tid til alle udøvere i Nørre Nissum, således Nørre Nissum fremstår som en sund by, hvor borgerne gør og kan gøre brug af et varieret udvalg af aktivitetsmuligheder

– udvikle sig og derved til stadighed kan fremstå spændende og fornyende

– tilbyde aktiviteter, der går på tværs af alder, køn, etnisk baggrund og foreningstilhørsforhold

– tilvejebringe attraktive faciliteter, der af alle interessenter fremstår som attraktive og spændende

– Virker som en seriøs og professionel partner overfor vores brugere, kunder og interessente